1. Pliki cookies (tzw. “cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę domeny ser­wisu inter­ne­to­wego, z któ­rego pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 2. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu:
  1. dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron ser­wi­sów inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową, dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb,
  2. two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób użyt­kow­nicy ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości,
  3. utrzy­ma­nia sesji użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła,
  4. dostar­cza­nia użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 3. W ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych możemy sto­so­wać nastę­pu­jące rodzaje pli­ków cookies:
  1. “nie­zbędne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu inter­ne­to­wego, np. uwie­rzy­tel­nia­jące pliki cookies wyko­rzy­sty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu,
  2. pliki cookies słu­żące do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wane do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umoż­li­wia­jące zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych serwisu,
  4. “funk­cjo­nalne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące “zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­nika usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fejsu użyt­kow­nika, np. w zakre­sie wybra­nego języka lub regionu, z któ­rego pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­miaru czcionki, wyglądu strony inter­ne­to­wej itp.,
  5. “rekla­mowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące dostar­cza­nie użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy ser­wisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). Nie­do­ko­na­nie zmiany usta­wień w zakre­sie cookies ozna­cza, że będą one zamiesz­czone w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika, a tym samym będziemy prze­cho­wy­wać infor­ma­cje w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika i uzy­ski­wać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłą­cze­nie sto­so­wa­nia cookies może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia korzy­sta­nie z nie­któ­rych usług w ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych, w szcze­gól­no­ści wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia. Wyłą­cze­nie opcji przyj­mo­wa­nia cookies nie powo­duje nato­miast braku moż­li­wo­ści czy­ta­nia lub oglą­da­nia tre­ści zamiesz­cza­nych w ser­wi­sie inter­ne­to­wym jaki jest niniej­szy Blog z zastrze­że­niem tych, do któ­rych dostęp wymaga logowania.

Wię­cej o cia­stecz­kach możesz prze­czy­tać tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem otrzymywanych za pośrednictwem tej strony danych jest Kinga Marciniak prowadząca działalność jako Kinga Marciniak, ul. Antonio Salado 14 lok. 1c, 41-002 Sewilla. 

 2. Kontakt z administratorem sklepu: kinga@wakacjewandaluzji.eu

 3. W zależności od celu przetwarzam następujące Twoje dane:

 • imię i nazwisko 

 • adres e-mail

 • numer telefonu 

 • adres IP

 • dane zawarte w korespondencji przesłanej do mnie

 • szczegóły złożonych zamówień 

 • aktywność związana z wysyłanymi przeze mnie newsletterami

 1. Dane zbierane są przeze mnie w celu realizacji następujących celów:

 • wysyłania newslettera i informacji o usługach i produktach, 

 • obsługi zamówień składanych w sklepie online, 

 • realizacji obowiązków podatkowych i księgowych

 • udostępnianie informacji o cenach, opiniach i recenzjach dotyczących mojej działalności

 1. Do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty trzecie, które wykorzystuję do prowadzenia działalności, są to:

 • dostawca hostingu, na którego serwerze przechowuję dane, 

 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera, 

 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury za zakupy w sklepie 

 • dostawca obsługi technicznej strony, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzi prace w obszarach, w których znajdują się Twoje dane osobowe, 

 1. Udostępnienie przez Ciebie danych osobowych w ramach mojej działalności jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zrealizowania usługi

 2. Przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych:

 • prawo do dostępu do Twoich danych osobowych

 • prawo do korygowania (poprawiania) danych osobowych

 • prawo do usunięcia lub ograniczenia danych osobowych którymi dysponuję

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli wcześniej jej udzieliłeś lub udzieliłaś

 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora po uprzednim otrzymaniu ode mnie odpowiednio usrukturyzowanych, w powszechnie używanym formacie, nadających się do odczytu maszynowego danych osobowych 

 • do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)